GIT สัมมนาฟรี “สงครามการค้ากับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย”

มาแล้ว!!! งานสัม…

5 องค์กรรวมใจตั้งทุ่นกักขยะแม่น้ำเจ้าพระยา แก้ปัญหาขยะลอยน้ำไหลสู่ทะเล

หน่วยงานรัฐและภา…

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกยกระดับสมรรถนะแรงงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตำแหน่งช่างเทคนิค และผู้ประกอบกิจการด้านไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาฝีม…

สนพ.ลำพูนเดินหน้า พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสู่ตลาดดิจิตอล เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ SME 4.0

สนพ.ลำพูนเดินหน้…

ประกาศสรรหาผู้สมัคร อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารทั่วไป

มหาวิทยาลัยรามคำ…

ภาครัฐร่วมมือจัดงานวันรับรองระบบงานโลก World Accreditation Day 2019

7 มิถุนายน 2562 …

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครอาจารย์

มหาวิทยาลัยรามคำ…

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เดินหน้าโครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาทักษะแรงงานนานาชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

“สถาบันพัฒนาฝีมื…

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดอบรมการแปรรูปผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มเครือข่ายพื้นที่สูง ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพิ่มมูลค่าทางการค้า

สถาบันพัฒนาฝีมือ…

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ฝึกการสร้างสื่อมัลติมิเดียเพื่อการท่องเที่ยว ไทย-เมียนมา

สถาบันพัฒนาฝีมือ…