สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรม เนื่องในงานหัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทยปีที่ ๓

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๓” เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งภายในงานมีการสวดโอวาทปาติโมกข์โดยพระภิกษุสามเณรกว่า ๑,๒๕๐ รูป ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา
ในการนี้พระพรหมุนี ได้อ่านพระคติธรรมจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เนื่องในงานหัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๓ มีใจความดังนี้
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้ตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาจิตใจไว้ว่า “คนมีปัญญา ทำจิตที่ดิ้นรน วัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก ให้อยู่ตรงได้ เหมือนช่างศรทำลูกศรให้ตรงได้ฉะนั้น” การอบรมจิตใจให้ถึงความเป็นบัณฑิตผู้เจริญด้วยสติปัญญา ย่อมเป็นวิถีทางของการเป็นพุทธศาสนิกชนแต่หนทางที่จะก้าวไปสู่ความเป็นบัณฑิต จำต้องอาศัยการศึกษาพระธรรมเป็นหนทางสายเอก ด้วยอำนาจพระมหากรุณา จึงประทานโอวาทปาติโมกข์เป็นบทสรุปวิถีทางอบรมจิตใจของพุทธบริษัทไว้ ๓ ประการ กล่าวคือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ดังที่เรียกกันว่าหัวใจของพระพุทธศาสนา
เนื่องในดิถีมาฆบูชาขอพุทธบริษัททุกหมู่เราใช้โอกาสนี้เร่งสำรวจตนเองว่าจิตใจของตนๆ ยังดิ้นรนกวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก ด้วยอำนาจแห่งความโลภ ความโกรธ และความหลง อันเปรียบประดุจลูกศรที่ยังคดงอ ไม่สามารถพุ่งตรงไปได้โดยประการใดบ้าง เมื่อสำรวจพบแล้ว จงหันมาเอาใจใส่ศึกษาปริยัติธรรม ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้ว จนยกระดับสู่ขั้นปฏิบัติธรรม เปรียบประดุจการทำลูกศรให้อยู่ตรง นำไปสู่การบรรลุถึงปฏิเวธธรรมอันเป็นเป้าประสงค์ให้สมมโนปณิธาน
ขออำนวยพรให้งานหัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓ จงบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และขอท่านทั้งหลายจงงอกงามไพบูลย์ในพระบวรพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป เทอญ