สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ลาว เมียนมา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN) ให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชนจากสปป.ลาว และเมียนมา จำนวน 2 สาขา ได้แก่ 1) สาขาการบริหารจัดการองค์กรด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Skill Development Organization Management) จำนวน 50 คน 2)สาขาการนำเสนอและการจัดการประชุม (Presentation and Meeting Skills Management) จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 68 คน ฝึกระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรภาครัฐและเอกชนจากสปป.ลาวและเมียนมา ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานลาว-เกาหลี หน่วยงานแขวงอุดมไซ สปป.ลาว, Ministry of Labour, Immigration and Population (MOLIP), Myanmar Private TVET Association (MPTA), Myanmar Hospitality Professionals (MHPA), Association (MHPA), Yangon Region Computer Professionals Association (YRCPA), CVT Myanmar, Myanmar Engineering Societies (MES) โดย น.ส.อาภากร ว่องเขตกร ผอ.สถาบันฯให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับคณะและเปิดการฝึกอบรม