ระบบการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

biz-portal
biz-portal
สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่อช่วยลดขั้นตอน เสรริมสร้างความโป่งใสในการใหเบริการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาระบบ Biz Portal ให้คลอบคลุม 25 ประเภทธุรกิจ