จังหวัดนนทบุรี จัดยิ่งใหญ่ “งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์”

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยถึง “งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี นั้น ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญในการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ก็เช่นกัน เรามีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิดภาพรวมของงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากการจัดงานในปีนี้ เราได้บูรณาการในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ มาร่วมจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นงานวัฒนธรรม งานด้านการท่องเที่ยว งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการร่วมมือจากหลายหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ทั้งสถาบันการศึกษา สภาวัฒนธรรม ภาคประชาชน และ ภาคเอกชน ที่เข้ามาร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

โดยความสำคัญของการจัดงานยังคงเป็นเรื่องราวตามประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนนทบุรี ที่มีความผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยา จนเป็นที่มาของชื่อ สองฝั่งเจ้าพระยา ส่วนคำว่า มหาเจษฎาบดินทร์ ก็คือ ชื่อพระนามของ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวนนทบุรี ที่มีพระองค์ท่านเป็นมิ่งขวัญมาแต่ก่อนทรงขึ้นครองราชย์ ด้วยพระชนนี เป็นชาวนนทบุรี เป็นลูกสาวเจ้าเมืองนนทบุรี บริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติ ก็เป็นสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของสมเด็จพระชนนี ที่ได้ยกที่ดินให้สร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติในเวลาต่อมา และเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ทรงมองเห็นความสำคัญด้านการค้าขาย การนำเศรษฐกิจไทยให้รุ่งเรืองจากการค้าขายกับต่างประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็น พระบิดาแห่งการค้าไทย ตลอดจนเรื่องราวของ เงินถุงแดง หรือ เงินพระคลังข้างที่ ที่นำชาติพ้นภัยในยามวิกฤต ดังนั้นชาวนนทบุรีจึงพร้อมใจกันจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ขึ้นมา เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และจะได้เผยแพร่พระเกียรติคุณพระองค์ท่านที่มีต่อชาวนนทบุรีและปวงชนชาวไทยสืบมา

ด้านนายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ในการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ เป็นต้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วม “งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการจัดงานฯ และวัดเฉลิมพระเกียรติิวรวิหาร กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง (ลิเก) ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาโชว์ในแต่ละวันการแสดง การแสดงที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละวันอย่างเพลงเรือพื้นบ้าน โขน ชมขบวนแห่อัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี การแสดงทางวัฒนธรรมจากนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวมถึงช่วงพิธีเปิดงาน เป็นการแสดงในรูปแบบ แสง สี เสียง ที่มีการจัดเตรียมขึ้นมาเพื่องานในครั้งนี้เป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวสามารถแต่งกายชุดย้อนยุคหรือแต่งชุดไทย และภายในอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดเตรียมพื้นที่อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ให้เป็นตลาดวัฒนธรรมย้อนยุคเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายทางวัฒนธรรม ทั้ง ๖ อำเภอได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย รวมทั้งการสาธิตของดีบ้านฉันมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน การประกวดต่าง ๆ อาทิ ประกวดร้องเพลงไทย ลูกกรุง / เพลงไทยลูกทุ่ง /วงกลองยาว การวาดรูปภาพเหมือนของศิลปินต่างๆ บูธถ่ายภาพ รวมทั้งมีบริการให้เช่าชุดย้อนยุค ชิมอาหารเลิศรสจากสภาวัฒนธรรม และชุมชนคุณธรรม ช็อปสินค้า OTOP นวัติวิถี ไปตลอด ๔ วัน ๔ คืน มีการจัดวิ่งไนท์รัน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ทางสำนักงานวัฒนธรรม ได้จัดเรือท่องเที่ยวรอบพิเศษ ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม “ล่องเรือ กินลม ชมสะพาน” ในวันที่ ๒๙ มีนาคม และ วันที่ ๑ เมษายน เรือออกจากท่าเรือวัดสนามเหนือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา ๑๗.๐๐ น. และกิจกรรมที่ยังมีต่อเนื่อง คือ การประกวดภาพถ่ายภายในงาน ซึ่งภายในงานมีจุด Landmark ให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพได้มากมาย และสามารถส่งภาพถ่ายได้ที่บูธบริเวณงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” หรือ ทาง facebookfanpage ข่าวประชาสัมพันธ์นนทบุรี PRD ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น.”นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี สามารถร่วมส่งภาพเข้าประกวดชิงเงินรางวัลได้ทุกคน นับว่าปีนี้มีกิจกรรมมากมายที่จะเกิดขึ้นในงาน

[post_gallery]