ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ฝากข่าว ฝากข่าวฟรี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ฟรี ที่นี่ PR-AREA.COM
โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่

งาน มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่”


พก. ร่วม สนช. และภาคีเครือข่าย เปิดงาน มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่”  วันนี้ (10 ก.พ. 62) เวลา 13.00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 3 และบริเวณโดยรอบ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยญชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมโครงการมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนยอมรับและเห็นถึงศักยภาพ รวมทั้งความสามารถของคนพิการ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานกรรมการจัดงานมหกรรมฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนพิการ องค์กรเครือข่าย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่

นางสาววิจิตา กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เน้นการคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่เน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอื่นอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”
โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่

นางสาววิจิตา กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ กระทรวง พม. โดย พก. จึงได้ร่วมกับ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และเครือข่าย จัดโครงการมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถซึ่งเป็นคนพิการ และส่งเสริมให้ประชาชนยอมรับและเห็นถึงศักยภาพ รวมทั้งความสามารถของคนพิการ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จนนำไปสู่การตราพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จและเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 75 ปี ของการแก้ไขกฎหมายควบคุมการขอทานเป็นครั้งแรก ส่งผลให้คนพิการมีศักดิ์ศรี มีอาชีพ มีรายได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้แสดงความสามารถซึ่งถูกแยกออกจากกลุ่มขอทานโดยผลของกฎหมาย พร้อมทั้งมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการพัฒนาฝีมือ และความสามารถด้านการแสดงขึ้นไปสู่ระดับมืออาชีพได้ นับเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเจตนคติที่ดีของสังคม
โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมชมการแสดงมากมายภายในงาน อาทิ การแสดง ดนตรีโดยวง BNK 48 วง S2S วง Dream Team วงอรุณ จันทรา การแสดงทีม Fight for Dream ทีม Dance Fever ทีม DBK-T21 การร้องเพลงแร็ป โดย Ozeeoos แฟชั่นโชว์/มิสนิโคลีน รองมิสเวิลด์ จินตลีลาภาษามือประกอบเพลง วาดภาพประกอบเพลง วีลแชร์แดนซ์ ตลกโดยคณะคนหูหนวก ละครคนหน้าขาว โขน เต้นบาสโสบ มายากล อังกะลุง รำไทย และมวยไทย รวมทั้งเยี่ยมชมบูทหน่วยงานด้านคนพิการ จาก 8 สมาคม ได้จนถึงเวลา 20.00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 3 และบริเวณโดยรอบ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ