พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมความรู้ด้านช่างเชื่อม สร้างทัศนคติให้กับเยาวชนต่อการเข้าสู่อาชีพด้านช่างฝีมือซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นำโดย นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การตอนรับคณะนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  สาขา เครื่องกล,โยธา  และไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 56 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านการเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายถึงภารกิจและให้ความรู้เพิ่มเติมด้านช่างเชื่อม เพื่อสร้างทัศนคติให้กับเยาวชนไทยเห็นความสำคัญต่อการเข้าสู่อาชีพด้านช่างฝีมือซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังให้ความรู้เพิ่มเติมด้านช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติม และประสบการณ์นอกห้องเรียน ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 62 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

 

 

ทั้งนี้  นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้กล่าวว่า  ด้วยสภาวะปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอน ต้องมีการพัฒนาตามการพัฒนาของประเทศและตามเทคโนโลยีซึ่งมีความจำเป็นที่นักเรียน นักศึกษา ควรมีความรู้คู่กับคุณธรรม คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ รวมถึง การยกระดับมาตรฐานอาชีพ เสริมสร้างทัศนะคติที่ดีด้านวิชาชีพ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่พร้อมให้การสนับสนุน ในการสร้างประสบการณ์ตรงแก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงได้เรียนรู้ ความก้าวหน้า และหลักการทำงานของเทคโนโลยีทางด้านช่างทุกสาขา  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้แนวทาง ประสบการณ์การทำงาน ได้เล็งเห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สมัยใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน และให้ได้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป