ทีโอที สัมมนาใหญ่รับแผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ บริการสังคมไทยทุกภาคส่วน

วันที่2-4 ..256 2 ที่โรงแรมมิตร์  บีชพัทยา.ชลบุรี..สมศักดิ์ขาวสุวรรณ์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ประธานกรรมการและคณะกรรมการบมจ.ทีโอทีพร้อมด้วยดร.มนต์ชัยหนูสงกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที  เป็นประธานเปิดและร่วมการสัมมนาผู้บริหารระดับสายงาน/หน่วยธุรกิจ“TOT Rising Together beyond the Digital Horizon” เพื่อประเมินVision Mission Value ให้เป็นปัจจุบันภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการปรับเปลี่ยนและสามารถรองรับแผนวิสาหกิจยุทธศาสตร์ชาติและที่สำคัญที่สุดคือการให้บริการแก่สังคมไทยทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาชนคนไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความอยู่ดีมีสุขเท่าเทียมเสมอภาคในสังคมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการกระจายรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งโครงสร้างโทรคมนาคมการลงทุนธุรกิจ5G บริการใหม่ๆบริการโทรคมนาคมรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษEEC พร้อมรองรับสังคมยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยมั่นคงในฐานะหน่วยงานของรัฐ