พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมมือกับ PEA ลำพูน พัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้าประจำชุมชน ภายใต้ “โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ดำเนินพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม”โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” ให้กับช่างไฟฟ้าประจำชุมชน จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

 

การดำเนินโครงการ 1ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ต้องการพัฒนาช่างไฟฟ้าทั่วประเทศให้มีทักษะในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้กับประชาชนได้ถูกต้องตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการใช้งาน อันเป็นเจตนารมณ์สำคัญของกฎหมายที่บังคับใช้กับอาชีพช่างไฟฟ้า ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเข้าอบรมจำนวน 26 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือตามกฎหมายให้ครบทุกตำบลก่อนปี 2563 โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านการซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ถูกต้องตามระเบียบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเพื่อพัฒนาช่างไฟฟ้าในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถเดินสาย/ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ซ่อมแซมไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับช่างไฟฟ้า และเพื่อเป็นช่างคุณภาพประจำชุมชนในพื้นที่ทุกตำบลของจังหวัดลำพูน