พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ ฝึกทักษะแรงงานผู้บังคับปั้นจั่นฯ สร้างความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ ฝึกทักษะแรงงานผู้บังคับปั้นจั่นฯ สร้างความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับปั้นจั่นฯ ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมปั้นจั่นในสถานประกอบกิจการ โดยเน้นการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปฏิบัติงานให้ปลอดภัยลดการสูญเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2562 จำนวน 20 คน ณ  เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท และบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิซั่น โปรดักส์ จำกัด โดยมีนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้เป็นประธานเปิดฝึกอบรม

 

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นได้เข้ารับการรอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้

 

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า  ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานก่อสร้าง มีการนำปั้นจั่น หรือเครน (Crane) เข้ามาใช้ในการช่วยยก เคลื่อนย้ายวัสดุ หรือเพื่ออำนวยความสะดวก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนการใช้งานมากยิ่งขึ้นในอนาคต เป็นผลให้การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ปั้นจั่น หรือเครน (Crane) เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการละเลย ไม่มีการตรวจสอบการใช้ปั้นจั่นตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ขาดการตรวจสอบก่อนการใช้งาน ฯลฯ แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือหัวหน้างาน พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ หลายๆครั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ปั้นจั่นนั้นจะปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์เสมอๆ หลายกรณีสาเหตุก็มาจากความไม่รู้หรือขาดการอบรมของตัวผู้ปฏิบัติงาน จึงทำให้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และเกิดอุบัติเหตุขึ้น อันส่งผลต่อความเสียหายที่ตามมาอย่างมากมาย

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เราจึงต้องเตรียมบุคคลากรด้านนี้ให้มีความรู้ ด้วยการอบรม เพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปั้นจั่น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจึงร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดทำหลักสูตรที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ พร้อมกับเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ เพื่อทำความเข้าใจในกฎหมาย มาตรฐานและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปั้นจั่น ต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น ตลอดจนการตรวจสอบสภาพการทำงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น ให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด นำความรู้ วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยจากการอบรมปั้นจั่น ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้