จังหวัดลำพูน พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนที่มีทักษะฝีมือ สู่การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

จังหวัดลำพูน  โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูน  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  และวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ลำพูน  ซึ่งเป็นหน่วยงานสถานศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน คัดเลือกเยาวชนที่มีทักษะฝีมือ ความรู้ความสามารถทางด้านช่าง เข้าร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค  ในระหว่างวันที่  3 – 5 กรกฎาคม 2562  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง  จำนวน   9  สาขาช่าง  ประกอบด้วยสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม  เทคโนโลยียานยนต์  เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เทคโนโลยีระบบทำความเย็น  ต่อประกอบมุมไม้    เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  มาตรวิทยา   เครื่องจักรกล CNC  (กัด)   และเครื่องจักรกล CNC  (กลึง)  รวมผู้เข้าแข่งขันตัวแทนของจังหวัดลำพูน  จำนวน  22 คน  ผู้ฝึกซ้อมจำนวน 10 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้นำนิทรรศการ งานเครื่องจักร CNC ขนาดเล็กเพื่ออุตสาหกรรมไม้ สินค้า OTOP และเครือข่ายสถานศึกษาเข้าร่วมจัดนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาในระบบทวิภาคี

 

นางณฐมน  ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เดิมเรียกว่า การแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม 2513 ณ เวทีลีลาศ สวนลุมพินี ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นประธานปิดงานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ การแข่งขัน

การแข่งขันฝีมือแรงงานเป็นกระบวนการหนึ่งของการส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล กระตุ้นการพัฒนา ศักยภาพแรงงาน อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลก รวมทั้ง เป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านทักษะฝีมือในการประกอบ วิชาชีพในสาขาต่างๆ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้

  • ระดับภาค : จัดงานแข่งขันทุก 2 ปี โดยสถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 1 – 12 จะทำการคัดเลือกตัวแทนในระดับภาค สาขาละไม่เกิน 1 คน เพื่อไปแข่งขันในระดับชาติ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่ละแห่งจะเก็บตัวฝึกซ้อมผู้ชนะการแข่งขันในระดับภาคเพื่อเตรียม ความพร้อมในการแข่งขันระดับชาติต่อไป
  • ระดับชาติ: จัดงานแข่งขันทุก 2 ปี โดยสำนักพัฒนามาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนำผู้ชนะ การแข่งขันในระดับภาคจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12 มาแข่งขัน ในระดับชาติ

ทั้งนี้ เยาวชนที่ผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะมีโอกาส เข้ารับการเก็บตัวฝึกซ้อมและการคัดเลือกเยาวชนไปเข้าร่วมการแข่งขัน ฝีมือแรงงานอาเซียนและการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติต่อไป โดยคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานในแต่ละสาขา จะพิจารณาคัดเลือกจากผลคะแนนสูงสุดในการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติตามลำดับ