โครงการแผนที่ภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กองเทคโนโลยีทำแผนที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการรังวัดและทำแผนที่ของกรมที่ดิน จึงได้จัดทำ “โครงการแผนที่ภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นการน้อมนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของโฉนดที่ดิน และราคาประเมินที่ดิน รวมทั้งสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขเป็นแผนที่ฐาน  โดยสามารถลงทะเบียนขอรับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 ได้ที่ http://kingrama10.dol.go.th/ktp/