งานเดินวิ่ง หุบป่าตาด มาราธอน ครั้งที่ 2

HUP PA TAT marathon ณ ทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ค่าสมัครแต่ละประเภท คือ
เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.5 km. ประชาชนทั่วไป 500 บาท
Fun Run 3.5 km. สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี 400 บาท
mini 650 บาท/ half 750 บาท/ marathon 1000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เทิดไท้รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเป็นการส่งเสริมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ได้ออกกำลังกายตามความสามารถของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี
4. เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พื้นป่าและตำนานของสืบ นาคะเสถียร
5. เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทีมีฐานะยากจนในจังหวัดอุทัยธานี
6. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนให้กับคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง
สามารถสมัครผ่านทาง https://www.nine2cevent.com/