ASA สาขาล้านนา ร่วมกับหน่วยงานราชการจ.เชียงใหม่ จัดสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งคสช.

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาล้านนา) จัดสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6 / 2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการห้องเช่า สถาปนิก วิศวกรและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้และส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายโรงแรม รวมถึงให้ทราบถึงความสำคัญและแนวนางการปฏิบัติที่ถูกต้อง นำโดย อิศรา อารีรอบ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พลโทภาณุ  โรจนวสุ  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  วิรัช  ตั้งมั่นคงวรกูล  โยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงใหม่  และวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงาน ณ ห้องประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

 

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม : มนัสวิน สิงหา โทร.081-438-7353, เตชินี  แก้วดวงงาม (กบ. 061-991-6154), วรินทร พรวีรภัส โทร. 0-2391-3320