๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๒๓  ตุลาคม  วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

************

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ ศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม