สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล”รุ่นที่ 8/2562 (International Welding Inspection Personnel : IWI-C Class 8/2019) ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engineer ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในการเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านงานเชื่อมในระดับผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยอบรมระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส