ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการ เรื่อง “LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม”

ทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง  “LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม” ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดย คุณนัยนา สุภาพึ่ง นักสิทธิมนุษยชน คุณปิยะรัฐ  กัลย์จาฤก Executive Producer บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ และ นพ.อุเทน บุญอรณะ แพทย์ Admin เพจหมอตุ๊ด เป็นวิทยากร

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โทร. 0-2218-1185  หรือ  https://smarterlifebypsychology.com/เสวนาวิชาการ-เรื่อง-lg…/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ข่าวในครั้งนี้ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

             ขอได้รับความขอบคุณจากศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

             โทร. 0-2218-3364-6 , 086-386-0342

             อภิชัย ไทยเกื้อ  ผู้ส่งข่าว