สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมเป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษแก่ประชาชนตำบลวังตะกู

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น” แก่ประชาชนตำบลวังตะกู จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พัทรียา สุขประเสริฐ และ         อาจารย์ปฐมารัตน์ ผลิเจริญสุข อาจารย์ประจำสังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมเป็นวิทยากร โดยวิทยากรได้จัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง