การบรรยายพิเศษชุด “ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการบรรยายพิเศษชุด “ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในศาสตร์สาขาต่าง ๆ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 09.00 – 10.30 น. การบรรยายเรื่อง “ที่มาและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดย ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
เวลา 10.30 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “สถาปัตยกรรมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดย ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
เวลา 13.00 – 14.30 น. การบรรยายเรื่อง “มนต์และมนตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดย ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
เวลา 14.30 – 16.30 น.การบรรยายเรื่อง “ดนตรีในพระราชพิธี” โดย ผศ.ดร.ภัทระ คมขำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายได้ที่ https://forms.gle/xgRQjBLUZ9J79xFAA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0170, 0-2218-0153