TECHNOLOGY NEWS

PROPERTY NEWS

BUSINESS NEWS

ECONOMIC-FINANCIAL NEWS

SPORT NEWS

GOVERMENT OFFICALS NEWS

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นำทีมผลิตภาพแรงงานสัญจร ร่วมบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าซาง ภายใต้ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 8/2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมแกร่ง SME ด้วยการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน หวังส่งเสริมธุรกิจในพื้นที่ให้เข้มแข็ง และแรงงานมีรายได้สูงขึ้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ยกระดับเมนูอาหารไทยสู่สากล มุ่งพัฒนาความสามารถและทักษะ ผู้ประกอบการด้านอาหาร

ART & CULTURE